Để phù hợp với nhu cầu của khách hàng, chúng tôi áp dụng các phương pháp phát triển phần mềm theo tư tường Agile và V model hướng tới việc hiện thực các ý tưởng một cách hiệu quả.