Musashi tổ chức sinh nhật cho những thành viên có ngày sinh trong tháng 10: